Al contingut principal

Planejament i gestió urbanístics


L'any 1976 es va aprovar el Pla General Metropolità (PGM), que regula la planificació urbanística a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual forma part el municipi de Sant Cugat del Vallès.

El Decret 305/206, de 18 de juliol, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques aprovà el Reglament de la Llei d'Urbanisme. En aplicació de l'article 17 d'aquest Reglament, podeu consultar el Planejament urbanístic i gestió urbanística vigents, consistent en el recull del planejament general i del derivat aprovat en el seu desenvolupament, amb data d'actualització 1 de maig de 2009.

També el Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la seva consulta, tant de forma presencial com telemàtica.

En aplicació de l'article 23 de l'esmentat Reglament i de l'article 10 del Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística, podeu consultar a la relació d'Expedients en tràmit la documentació relativa al planejament urbanístic i gestió urbanística de la ciutat en fase d'informació pública.

Expedients en tràmit

Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Torre Negra (Exp: 83004/16)
Aprovació:
19/06/2017
Publicació:
Pendent
Termini:
Pendent
Suspensió de llicències a l'ambit de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Torre Negra (Exp: 83004/16)
Aprovació:
19/06/2017
Publicació:
Pendent
Termini:
Pendent
Edicte expropiació per taxació conjunta al sector de Can Borrull (Exp: UA90/14/03)
Aprovació:
30/05/2017
Publicació:
19/06/2017
Termini:
Pendent
Projecte executiu d’una via ciclista entre el centre i Can Magí (tram entre Av. Francesc Macià i c. Torrent de Ferrussons)
Aprovació:
16/05/2017
Publicació:
16/06/2017
Termini:
31/07/2017
Modificació puntual del Pla Especial d’assignació d’usos als equipaments del carrer Pompeu Fabra a Mira-sol i Av. Roquetes a Can Magí en l’àmbit del carrer Pompeu Fabra a Mira-sol (Exp: 82001/15)
Aprovació:
15/05/2017
Publicació:
Pendent
Termini:
Pendent
Edicte reparcel·lació del sector de Can Borrull (Exp: UA94/14/04)
Aprovació:
02/05/2017
Publicació:
19/06/2017
Termini:
Pendent
Suspensió de llicències a l'àmbit de la Modificació Puntual del PGM a l'àmbit de l'Illa 21 delimitada pel carrer Francesc Moragas, Carrer del Dos de Maig i Rambla de Can Mora (Exp: 83004/15)
Aprovació:
24/04/2017
Publicació:
31/05/2017
Termini:
01/06/2018
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’illa 21 delimitada pel carrer Francesc Moragas, carrer del Dos de Maig i Rambla de Can Mora (Exp: 83004/15)
Aprovació:
24/04/2017
Publicació:
24/05/2017
Termini:
01/07/2017
Suspensió de la tramitació i concessió de llicències urbanístiques d'obres a l'àmbit de la UAM3 en l'entorn Nord-Est del Monestir de Sant Cugat del Vallès (Exp: 83003/17)
Aprovació:
20/02/2017
Publicació:
21/03/2017
Termini:
22/03/2018
Suspensió de llicències a l'àmbit de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'entorn de les Cases dels Mestres a l'àmbit de La Floresta (Exp: 83002/17)
Aprovació:
20/02/2017
Publicació:
21/03/2017
Termini:
22/03/2019
Top